Skip to main content
All Posts By

admin

O Nas

Rekrutacja do XIV edycji studiów podyplomowych została zakończona.

„Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”

Studia realizowane są w trybie zdalnym – ONLINE

Studia przeznaczone są dla osób związanych z przemysłem chemicznym, w tym chemii gospodarczej, jak i dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin, BHP oraz dla tych, którzy planując rozwój swojej kariery zawodowej chcą zostać, specjalistami o rzadkich interdyscyplinarnych kwalifikacjach.

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji, mieszanin i wyrobów chemicznych, sporządzania kart charakterystyki, zasad rejestracji substancji i wprowadzania gotowych wyrobów do obrotu, a także bezpiecznego obchodzenia się, magazynowania, transportu i użytkowania takich produktów.

Program uwzględnia przede wszystkim praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział studentów i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Continue Reading

Zjazdy

Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu środkami chemicznymi

Zajęcia podczas zjazdów realizowane są w formie studiów zdalnych na odległość (online).

Studenci uczestniczą w zajęciach na platformie Teams.

Studia podzielone są na 16 zjazdów odbywających się średnio co 2 tydzień: sobota – niedziela.

Zajęcia w soboty i niedziele będą realizowane od godz. 9.00.

Nr zjazdu termin zjazdu Nr zjazdu termin zjazdu
I semestr II semestr
1 14-15
października 2023
9 24-25
lutego 2024
2 28-29
października 2023
 10 9-10
marca 2024
3 18-19
listopada 2023
 11 23-24
marca 2024
4 2-3
grudnia 2023
12 6-7
kwietnia 2024
5 16-17
grudnia 2023
13 20-21
kwietnia 2024
6 13-14
stycznia 2024
14 11-12
maja 2024
7 27-28
stycznia 2024
15 25-26
maja 2024
8 10-11
lutego 2024
16 8-9
czerwca 2024

Ważne terminy: w przygotowaniu

00.00.0000 r. – otwarcie studiów – godzina 0.00

00.00.0000 r. – egzamin semestralny – semestr I – godzina 0.00

00.00.0000 r. – egzamin semestralny – semestr II – godzina 0.00

Program

Niniejszy program podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody jest zabronione.

1. Podstawy prawne dotyczące wprowadzania substancji i mieszanin chemicznych do obrotu – 7 h

Prawodawstwo UE w zakresie chemikaliów, podstawowe obszary prawne, obecnie obowiązujące przepisy. Ustawa o substancjach i mieszaninach i wynikające z niej obowiązki dla podmiotów wprowadzających substancje i mieszaniny do obrotu. Podstawy ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

2. Obrót produktami chemicznymi, w tym import i eksport – 64 h

Rozporządzenie REACH (1907-2006-WE): Rejestracja substancji wprowadzonych, konsorcja, rejestracja substancji niewprowadzonych, dossier rejestracyjne. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw. Dyrektywa odpadowa. Źródła danych: przewodniki (RIP), HelpDesk.

Ograniczenia i zakazy we wprowadzaniu do obrotu. Procedura udzielania zezwoleń substancje SVHC. Zasady wprowadzania do obrotu specjalnych grup produktów Substancje SVHC oraz zezwolenia (zał. XIV rozp. REACH i przepisu krajowe).

Rozporządzenie 649/2012: dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Konwencja rotterdamska. Chemikalia podlegające powiadomieniom o wywozie. Baza danych e-PIC. Kary. Prekursory narkotyków, nikotyna i inne.

Ograniczenia w imporcie i eksporcie produktów chemicznych a prawo celne: Podstawowe akty prawne. Towary podlegające kontroli. Procedury celne. Zadania organów celnych. Baza danych EDEXIM. ISZTAR2. ECICS. Strategia służby celnej – zasada bezpieczeństwa chemikaliów.

Elektroniczne narzędzia rejestracji – IUCLUD6 i REACH IT REACH IT: Elektroniczny system komunikacji z Europejską Agencją Chemikaliów, IUCLID6 – program umożliwiający sporządzenie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej [warsztaty praktyczne z komputerami].

Wyroby. Odpady, produkty uboczne oraz substancje odzyskiwane. Identyfikacja wyrobów. Rejestracja substancji w wyrobach. Zgłaszanie substancji SVHC w wyrobach. Zezwolenia a wyroby. Zakazy i ograniczenia dla wyrobów, baza SCIP. Odpady, produkty uboczne oraz substancje odzyskiwane w świetle rozporządzenia REACH. Wyłączenie z obowiązku rejestracji dla substancji odzyskiwanych. Rejestracja produktów ubocznych. Obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP w aspekcie substancji odzyskiwanej.

Zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do krajów centrów toksykologicznych. Krajowe centra toksykologiczne i numer alarmowy zgodnie z rozp. CLP. Ogólne wymagania dotyczące zgłaszania mieszanin niebezpiecznych do krajowych centrów toksykologicznych. Kody UFI – wymagania, terminy, generowanie UFI. Zgłaszanie mieszanin zgodnie z załącznikiem VIII CLP – procedura, terminy, koszty, poufność informacji i aspekty bezpieczeństwa, zgłaszanie mieszanin w różnych krajach EU. Wymagane dane i źródła danych niezbędnych do zgłoszenie informacji o mieszaninie niebezpiecznej. Zgłaszanie w praktyce za pomocą portalu Poison Centre.

3. Kryteria i zasady klasyfikacji oraz oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych – 21 h

Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP: Cel i zakres rozporządzenia, definicje, kalendarium. Zasady klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych. Legislacyjne wytyczne do klasyfikacji substancji i mieszanin. Przypadki szczególne. Metody obliczeniowe, warsztaty. Notyfikacja C&L. Samodzielne klasyfikowanie mieszanin chemicznych wraz z ich prawidłowym oznakowaniem.

Oznakowanie substancji mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP: Oznakowanie substancji mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP: Wytyczne dotyczące oznakowania wg rozp. CLP. Oznakowania bezpieczeństwa i dobór zwrotów H i P na etykiecie, możliwe odstępstwa i wyłączenia.

Dodatkowe oznakowania niektórych grup produktów chemicznych: Oznakowania dla szczególnych grup produktów, oznakowanie opakowań, miejsc składowania, oznakowania stosowane w ochronie środowiska, oznakowania pochodzące z innych krajów spotykane na opakowaniach

4. Postępowanie z produktami niebezpiecznymi – 53 h

Ocena ryzyka zawodowego: Ocena ryzyka zawodowego w świetle przepisów BHP. Zagrożenia chemiczne, szacowanie ryzyka na stanowisku pracy. Ocena narażania pracowników, wartości NDS, NDSCh i NDSP i ich kontrola.  Choroby zawodowe. Przepisy szczegółowe, substancje CMR.

Toksykologia: Ocena toksyczności substancji chemicznych. Toksyczność ostrych zatruć, ocena narażania. Metody ilościowe szacowania toksyczności. Struktura chemiczna substancji, a jej aktywność biologiczna.

Wypadki i I-pomoc przedlekarska: Drogi narażania. Ocena zagrożenia, zasady postępowania osób zaangażowanych w I-pomoc. Zatrucia, oparzenia chemiczne, pożar, zatrucia gazami, inne. Postępowanie z poszkodowanym do przyjazdu pomocy medycznej – opatrunki, postępowanie z osobą nieprzytomną, przywracanie oddechu, przywracanie krążenia, podawanie leków i odtrutek. Ewakuacja. I-pomoc przedlekarska a pomoc medyczna.

Środki ochrony indywidualnej: Aktualny stan prawny, normy zharmonizowane, znakowanie CE. Ochrona ciała, ochrona oczu i twarzy, ochrona dróg oddechowych, ochrona rąk i obuwie ochronne. Dobór materiałów i wyposażenia ochronnego w zależności od dróg narażania, natężenia i rodzaju czynnika chemicznego.

Magazynowanie produktów chemicznych: Zasady magazynowania chemikaliów, przepisy prawne polskie i krajów UE. Grupy i klasy magazynowania, wspólne magazynowanie – ograniczenia i zakazy. Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów. Ochrona p-poż. i przepisy BHP.

Ekotoksykologia: Wprowadzenie do toksykologii środowiskowej. Podstawowe ekotoksykologiczne definicje i ich interpretacja pod kątem oceny ryzyka. Szacowanie ryzyka, skutki ekotoksykologiczne. Zdolność do bioakumulacji, szacowanie ryzyka identyfikacja zagrożeń.

5. Obsługa wybranych baz danych chemicznych oraz poszukiwania charakterystyki środków chemicznych – 5 h

Nazewnictwo chemiczne związków organicznych i ich bazy danych. Charakterystyka i nazewnictwo związków organicznych. Posługiwanie się bazami danych zwierających numeracje CAS.

6. Karta charakterystyki – 8 h

Prawne aspekty tworzenia i dystrybucji kart charakterystyki. Tworzenie kart charakterystyki, budowa karty w świetle najnowszych przepisów, zasady tworzenia. Odpowiedzialność i przechowywanie dokumentacji.

7. Wprowadzanie do obrotu szczególnych grup produktów – 20 h

Zasady wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych: zasady oznakowania i wprowadzania  produktów kosmetycznych do obrotu. Praktyczne aspekty zgłaszania w CPNP.

Zasady wprowadzania do obrotu produktów biobójczych: Prawo dotyczące produktów biobójczych, zasady oznakowania i wprowadzania produktów biobójczych do obrotu. Praktyczne aspekty rejestracji w procedurze narodowej i europejskiej.

8. Transport materiałów niebezpiecznych – 15 h

Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych Umowa ADR, RID, ADN, kodeks IMDG, instrukcje IATA. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych. Doradca DGSA i jego rola w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty transportu towarów niebezpiecznych (ćwiczenia, zadania).

Kontrola transportu drogowego – procedury kontrolne Inspekcja Transportu Drogowego jako jednostka uprawniona do kontroli. Zakres kontroli. Najczęstsze błędy popełniane podczas transportu. Odpowiedzialność uczestników przewozu. Konsekwencje prawne. Procedura odwoławcza.

9. Odpady i odpady opakowaniowe – 19 h

Substancje i mieszaniny chemiczne jako odpady. Podstawy prawne obchodzenia się z odpadami.  Klasyfikacja odpadów i europejski katalog odpadów.  Obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów.  Odpady opakowaniowe po substancjach i mieszaninach chemicznych. Gazy cieplarniane, gazy zubożające warstwę ozonową. Obowiązki nakładane na wprowadzających. Wymagane opisy i zgłoszenia. Sprawozdawczość środowiskowa, KOBiZE i inne.

10. Egzamin semetralny – 2 h

Niniejszy program podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody jest zabronione.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do XIV edycji studiów podyplomowych została zakończona.

Studia realizowane są w trybie zdalnym – online

O przyjęciu na studia decyduje dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich/magisterskich).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (35) w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci kierunków chemicznych (chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna itp.), a następnie, w przypadku wolnych miejsc, odpowiednio kierunków: biochemicznych, biologicznych i ochrony środowiska a dalszej kolejności innych kierunków studiów wyższych.

W przypadku dużej liczby kandydatów brana jest także pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia studiów.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Studia kierowane są do:

 • kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej związanej z wprowadzeniem, obrotem i transportem produktów chemicznych,
 • osób odpowiedzialnych za nadzór nad substancjami chemicznymi, bezpieczeństwo i zgodność prawną; m.in. rejestrację substancji chemicznych oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (karty MSDS, scenariusze narażania, oznakowanie substancji i mieszanin) – np. laboratoria zakładowe, działy rejestracji i/lub działy kontroli jakości, działy R&D, importerzy i eksporterzy oraz użytkownicy substancji, mieszanin i gotowych wyrobów,
 • osób odpowiedzialnych w firmach za zagadnienia związane z BHP i środki ochrony indywidualnej,
 • absolwentów kierunków technicznych oraz przyrodniczych pragnących pogłębić swoja wiedze w tym zakresie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą złożyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – do pobrania tutaj
 • odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),

Oryginały dokumentów należy wysłać listem poleconym na poniższy adres; jednocześnie ich kopie (skany) przesłać na adres mailowy Kierownika Studiów:

Dr hab. Jarosław Romański, Prof. UŁ

e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”

ul. Tamka 12

91-403 Łódź

O Studiach

Studia realizowane są w formie studiów zdalnych na odległość (online). Studenci uczestniczą w zajęciach na platformie Teams i zgodnie z instrukcjami otrzymanymi przed pierwszymi zajęciami.

PODSTAWOWE DANE 

 • Nazwa studiów:Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi.
 • Jednostka prowadząca studia:Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki
 • Kierownik studiów:
  Imię i nazwisko: Jarosław Romański
  Stanowisko/ stopień naukowy: Prof. UŁ, Dr hab.
  Telefon: (042) 635 57 69
  e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl
 • Adres do korespondencji:Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
  Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

  ul. Tamka 12,
  91-403 Łódź

 • Firma partnerska:

  Nazwa firmy: THETA Consulting Sp. z o.o.
  kontakt e-mail: d.kaleska@thetaconsulting.pl

 • Rodzaj i tryb studiów:

  podyplomowe, dwusemestralne

UCZESTNICY 

 • Liczba osób: 11 – 35
 • liczba grup: 1

WYMIARY GODZIN

 • Ogólna liczba godzin dla jednego uczestnika: 210 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i seminaria) oraz egzaminy semestralne

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW 

rok akademicki 2023 / 2024 r.

SPOSÓB OCENIANIA WYNIKÓW NAUCZANIA I WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do zaliczenia przedmiotów programowych jest:

 • Uczestnictwo w 80% godzin programowych.
 • Zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę za I i II semestr.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie: Bezpiecznego użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi

ZASOBY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM STUDIÓW 

 • Platforma internetowa do komunikacji
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
 • Pozostałe zgodne z regulaminem studiów podyplomowych

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W STUDIACH

Koszt: 4 900 zł. (możliwość opłaty w ratach semestralnych)