Theta

strefa studenta strefa studenta strefa studenta

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, ochrony środowiska oraz pokrewnych).

Studia kierowane są do:

  • kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej związanej z wprowadzeniem, obrotem i transportem produktów chemicznych,

  • osób odpowiedzialnych za rejestrację substancji chemicznych oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (karty MSDS, scenariusze narażania, oznakowanie substancji i mieszanin) – m.in. laboratoria zakładowe, działy rejestracji i/lub działy kontroli jakości, itp.,

  • osób odpowiedzialnych w firmach za zagadnienia związane z BHP i środki ochrony indywidualnej,

  • absolwentów kierunków technicznych oraz przyrodniczych pragnących pogłębić swoja wiedze w tym zakresie.

 

Przyjęcie kandydatów na Studia następuje na podstawie:

 

  • Wypełnionego formularza zgłoszeniowego (+1 fotografia, rozmiar legitymacyjny)

  • dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)- nie może to być kserokopia.

rekrutacja trwa do 30.09.2018 r.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres firmy partnerskiej:

THETA Doradztwo Techniczne
ul. Żeligowskiego 32/34 , 90-643 Łódź

 

Word Doc Iconformularz zgłoszeniowy- pobierz