Theta

strefa studenta strefa studenta strefa studenta

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

UWAGA: rekrutacja została zakończona w dniu 15.09.2021 roku.

 

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, ochrony środowiska oraz pokrewnych).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (30), pierwszeństwo mają kandydaci posiadający wykształcenie z kierunków: chemicznych, biologicznych, ochrony środowiska oraz pokrewnych.

 

Studia kierowane są do:

  • kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej związanej z wprowadzeniem, obrotem i transportem produktów chemicznych,

  • osób odpowiedzialnych za nadzór nad substancjami chemicznymi, bezpieczeństwo i zgodność prawną; m.in. rejestrację substancji chemicznych oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (karty MSDS, scenariusze narażania, oznakowanie substancji i mieszanin) – np. laboratoria zakładowe, działy rejestracji i/lub działy kontroli jakości, działy R&D, importerzy i eksporterzy oraz użytkownicy substancji, mieszanin i gotowych wyrobów,

  • osób odpowiedzialnych w firmach za zagadnienia związane z BHP i środki ochrony indywidualnej,

  • absolwentów kierunków technicznych oraz przyrodniczych pragnących pogłębić swoja wiedze w tym zakresie.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą złożyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy - do pobrania tutaj
  • odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),

 


Oryginały dokumentów należy wysłać listem poleconym na poniższy adres; jednocześnie ich kopie (skany) przesłać na adres mailowy Kierownika Studiów:

Dr hab. Jarosław Romański, Prof. UŁ

e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"

ul. Tamka 12

91-403 Łódź

  

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

informacja odo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe w UŁ

informacja odo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ